Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy.

Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów Administratora, w tym użytkowników strony internetowej www.questmanager.pl (dalej jako „Serwis” lub „Strona internetowa”), osób zawierających na odległość umowę dotyczącą korzystania z Usług drogą elektroniczną świadczonych przez Administratora oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością spółki JAWAIT Sp. z o.o.

 1. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest: JAWAIT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000947503, REGON: 520986719, NIP: 929-20-69-309 (zwana dalej również „Administratorem”).

 2. W przypadku pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mailowym biuro@jawait.pl lub pod numerem telefonu ……………...

 1. Najważniejsze zasady

 1. Administrator dokłada staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 2. Administrator przetwarza Państwa dane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Serwisu, współpracy Administratora z jego Klientami oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa, w tym RODO.

 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu z Administratorem.

 1. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. W celu umożliwienia korzystanie z Serwisu, w tym zawierania umów dotyczących korzystania z Aplikacji „Quest Manager”, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  • rejestracja i logowanie do Konta Klienta w Serwisie
   Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zarejestrowanie Konta w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu zawarcia tej umowy muszą Państwo wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny i podać swoje dane osobowe w postaci: nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła.
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę (zarejestrować Konto).

  • zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu
   Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dla celów realizacji umowy Administrator wykorzystuje Państwa dane wskazane podczas składania zamówienia lub dostępne na Koncie Klienta. W związku z zawarciem umowy Administrator może przetwarzać również dane dotyczące numeru rachunku bankowego (w celu uzyskania płatności). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę za pośrednictwem Serwisu;

  • realizacja umów zawartych za pośrednictwem Serwisu
   Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy, w tym korzystania z Aplikacji.

  • odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu
   Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązków umownych wynikających z przysługującego Konsumentom prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator przetwarza dane wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz dokonania zwrotu ceny, ewentualnie w celu poinformowania, że odstąpienie nie może zostać uwzględnione. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie odstąpić od umowy;

  • obsługa reklamacji związanych z zawartą umową
   Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.
   Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Klienta, że reklamacja nie może zostać uwzględniona.

  • obsługa reklamacji dotyczących działania Serwisu
   Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w dbałości o wysoki poziom świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail lub numer telefonu). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Klienta, że reklamacja nie może zostać uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących działania Sklepu są opisane w Regulaminie świadczenia usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.

 1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora ponadto w następujących celach:

  • kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości pozyskiwania Klientów oraz dbałości o jak najwyższy poziom ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz ewentualnych innych danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Państwa dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydują się Państwo zawrzeć umowę z Administratorem, podstawą przetwarzania będzie zawarcie i realizowanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza;

  • analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu
   Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia statystyk jego oglądalności. W ramach analizy serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa dane dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo z Serwisu, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony;

  • Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
   W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania z Serwisu – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
   Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).
   Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
   Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 1. Poza Serwisem Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  • prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji
   Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami, z którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;

  • przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
   Elementem relacji Administratora z Klientami jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej informacje handlowe. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od Administratora informacje handlowe.
   Administrator podejmuje ponadto działania marketingowe niewymagające Państwa zgody, w tym tworzy i utrzymuje bazy klientów, jak też prowadzi inne działania promujące działalność Administratora oraz marek wchodzące w skład jego oferty handlowej;

  • wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków
   Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;

  • cele archiwalne i dobrowolne
   Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.
 1. Państwa dane mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

 1. dane przetwarzane w celu rejestracji i logowania do Konta Klienta w Serwisie oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu – do czasu usunięcia Konta lub do czasu zaprzestania działalności Serwisu;

 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;

 3. dane przetwarzane w celu odstąpienia od umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących odstąpienia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;

 4. dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową lub reklamacji dotyczących działania Serwisu – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;

 5. dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie internetowej – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

 6. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

 7. dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;

 8. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres ich przedawnienia;

 9. dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej prawem archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

 1. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?

 1. Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa.

 2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:

  • od Klientów, Kontrahentów i Partnerów Biznesowych Administratora,

  • od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,

  • ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG, KRS, bazy REGON, rejestru VAT, etc.

 1. Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

  • upoważnionym współpracownikom Administratora,

  • odbiorcom danych osobowych:

   1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,

   2. bankom i podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa przy płatnościach (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),

   3. podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  • podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):

   1. podmiotom świadczącym usługi transportowe,

   2. podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne,

   3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe,

   4. Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.

 1. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) albo gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

 1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 1. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa.

 3. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.

 4. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Korzystając ze Strony są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych, praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

 2. W przypadku zmian Polityki prywatności Administrator będzie informować o tym na Stronie oraz wykonując w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na stronie internetowej www.questmanager.pl.

 1. Czym są pliki cookies?

 1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką Administrator podchodzi do ochrony danych osobowych, do plików tych stosuje środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

 3. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby używanie na Stronie internetowej pliki cookies były bezpieczne dla Państwa urządzenia. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.

 4. Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej przy wykorzystaniu danego urządzenia jest wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie.

 1. Do czego są używane pliki cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, w tym:

 1. rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania na Stronie internetowej;

 2. dostosowania i optymalizacji Strony internetowej do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących Strony internetowej (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);

 3. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;

 4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania ze Strony internetowej.

 1. Jakie pliki cookies są używane na Stronie internetowej oraz jak długo są one przechowywane?

Na Stronie internetowej są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:

 1. Jeśli zostawią Państwo w serwisie komentarz, będą mogli Państwo wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku,
 2. Jeśli odwiedzą Państwo stronę logowania, Administrator utworzy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy Państwa przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkną Państwo przeglądarkę,
 3. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu Państwa informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczą Państwo opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogują się Państwo ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
 1. Osadzone treści z innych witryn
 1. Treści w Serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

 2. Witryny mogą zbierać także inne informacje, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Państwa interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Państwa interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadają Państwo konto i są zalogowani w tamtej witrynie.

 1. Usuwanie plików cookies

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 1. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Skip to content