Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa warunki zawierania i realizacji umów o świadczenie usług (umów licencyjnych) dotyczących korzystania z aplikacji „Quest Manager”. Przy realizacji usług Usługodawca posługuje się stronami internetowymi www.questmanager.pl oraz www.qmanager.pl.

Usługi świadczone są przez JAWAIT Sp. z o.o. NIP 929-20-69-309, REGON 520986719.

 

I. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

  • Usługodawca – JAWAIT Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Działkowa 12, 65-767 Zielona Góra, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000947503, REGON: 520986719, NIP: 929-20-69-309. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@jawait.pl, nr telefonu: +48 501 030 431 Adres strony internetowej (serwisu internetowego) Usługodawcy: http://www.questmanager.pl/

  • Serwis lub Strona internetowa – strona internetowa www.questmanager.pl.

  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usługi, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi.

  • Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi w imieniu Klienta, w tym sam Klient (w przypadku gdy jest osobą fizyczną), pracownicy lub współpracownicy Klienta, etc.

  • Aplikacja – aplikacja internetowa pod nazwą “Quest Manager”, służąca do rejestracji i rozliczania zleceń serwisowych.

  • Usługa – płatna lub nieodpłatna usługa, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi Aplikacji internetowej “Quest Manager” oraz udzieleniu licencji do korzystania. Przedmiotem Usługi jest dostarczanie treści cyfrowych. Usługa jest nieodpłatna wyłącznie w zakresie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę w Regulaminie bądź jego załącznikach.

  • Treść cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,

  • Konto – wyodrębniona część serwisu Usługodawcy, do której Użytkownik uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie przy użyciu loginu i hasła określonych w procesie rejestracji i przyznanych Użytkownikowi. W lokacji tej zapisywane są dane Użytkownika.

  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem dotycząca korzystania z Usług. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach polskiego prawa.

  • Cennik – załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępny pod adresem https://www.questmanager.pl/cennik/, określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Klienta z Usługi.

  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG.

  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG.

  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  • ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

II. Zasady korzystania z Serwisu:

 1. Konsumenci dokonujący zakupu usług podlegają zapisom ustawy o prawach konsumenta. Przepisy wskazanej ustawy nie maja zastosowania do umów, w wyniku których Konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 zł.

 2. Koszty połączenia internetowego są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.

 3. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Usługodawcy, w tym reklamacje powinny być kierowane pod następujące adresy:

E mail: wsparcie@jawait.pl

Telefon: +48 501 030 431

III. Warunki korzystania z usług

 1. Korzystanie z Usług wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W celu umożliwienia korzystania z Usług, Usługodawca rejestruje dla Klienta Konto w Aplikacji. W celu rejestracji Konta Klient zobowiązany jest podać dane, w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres, adres e-mail, NIP (w przypadku Przedsiębiorców). Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia zawarcie Umowy i rejestrację Konta.

 2. Na Stronie internetowej znajduje się cennik Usług. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w cenniku są cenami brutto, uwzględniającej kwotę podatku VAT w aktualnej stawce. Obok kwoty brutto jest podana także kwota netto.

 3. W toku rejestracji Klient poproszony jest przez Usługodawcę o podanie adresu e-mail, który będzie stanowił login Klienta. Klient będzie identyfikowany przez system za pośrednictwem ww. adresu email. Ponadto wszelkie wiadomości związane z realizacja Umowy będą przez Usługodawcę przesyłane na ww. adres email. Wiadomość wysłana na podany adres email uważa się za doręczoną, chyba że niedostarczenie wiadomości będzie zawinione przez Usługodawcę lub osoby trzecie bez udziału Klienta.

 4. Klient podczas rejestracji otrzymuje od Usługodawcy unikalne hasło do Konta. Hasło zostanie przyporządkowane do loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych konta. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż ze względu na to, że hasło jest szyfrowane – niemożliwe jest odtworzenie hasła. Możliwe jest jedynie nadanie tymczasowego nowego hasła przez Usługodawcę. Klient w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła – czynności tej dokonuje się za pośrednictwem Konta. Usługodawca zastrzega, że po zakończeniu rejestracji nigdy nie będzie kontaktować się z Klientem prosząc go lub żądając podania nazwy Użytkownika lub hasła.

 5. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Umowy w sytuacji gdy:

  • Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,

  • Klient jest dłużnikiem Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,

  • Klient narusza prawa Usługodawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,

  • Klient wykorzystuje Usługę do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,

  • Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie Usługi, Aplikacji i strony www Usługodawcy na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 6. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Usługodawcę jest faktura VAT. Faktury VAT wysyłane są w postaci cyfrowej.

IV. Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na:

  • umożliwieniu korzystania z aplikacji „Quest Manager” której szczegółowy opis znajduje się pod adresem www.questmanager.pl,

  • umożliwieniu korzystania z utworzonego na potrzeby Klienta przez Usługodawcę Konta służącego zapisywaniu danych Klienta związanych z korzystaniem z Aplikacji „Quest Manager”, w tym logowania się do Konta za pośrednictwem strony www.qmanager.pl,

  • umożliwieniu korzystania ze zdalnej pomocy świadczonej za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie w zakresie korzystania z aplikacji „Quest Manager”. Pomoc nie przysługuje Klientom korzystającym z bezpłatnej (testowej) wersji Aplikacji

 2. Zawarcie umowy odpłatnej następuje poprzez akceptację Regulaminu i ewentualnych innych ustaleń dokonanych indywidualnie przez Strony oraz podanie wymaganych danych osobowych lub firmowych.

 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, według wybranej przez Klienta opcji. Szczegółowy czas trwania umowy i związana z tym odpłatność jest zawarta w Cenniku znajdującym się pod adresem www.questmanager.pl/cennik/, a ponadto Klient jest o niej informowany podczas zawierania Umowy.

 4. Usługodawca podaje w Cenniku cenę w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tej Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dana Usługa jest oferowana w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi do dnia wprowadzenia obniżki.

 5. Podczas korzystania z Usług Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:

  • nierozsyłania niezamówionej informacji handlowej,

  • niekorzystania z Kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,

  • powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,

  • rozsyłania treści o charakterze bezprawnym

 6. Wyłączną odpowiedzialność za treść przetwarzanych za pośrednictwem Usługi danych i ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa ponosi Klient, chyba że Usługodawca miał wpływ na tę treść. Usługodawca nie weryfikuje danych wprowadzonych przez Klienta.

 7. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Serwisie a następnie przechowywanych na serwerze przez Klienta lub związanej z nimi działalności, Usługodawca ma prawo niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi w takim wypadku żadnej odpowiedzialności względem Klienta w związku z ewentualną szkodą powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do tychże danych.

 8. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem przez Usługodawcę Klientowi Licencji na korzystanie z Aplikacji. Klient jest uprawniony do korzystania z Aplikacji wyłącznie na użytek własny, poprzez uruchamianie, przechowywanie, wyświetlanie oraz normalne używanie Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami. Klient nie jest uprawniony do:

  • powielania Aplikacji,
  • testowania jej funkcjonalności,
  • dokonywania jakichkolwiek zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień ani innych modyfikacji Aplikacji,
  • zwielokrotniania kodu Aplikacji,
  • udzielania dalszej licencji.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności do Usługi na czas niezbędnej konserwacji systemu, jednak w wymiarze nie większym niż 8 godzin miesięcznie.

V. Wymagania systemowe i sprzętowe

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Klient powinien posługiwać się urządzeniami o następujących wymaganiach minimalnych:

  • dostęp do Internetu,

  • aktualną wersję przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge), umożliwiającej uruchomienie skryptów javascript,

  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga instalowania jakiegokolwiek dodatkowego poza ww. oprogramowania. Wykonując usługę Usługodawca nie wysyła do Klienta jakichkolwiek plików.

 2. Dostępność Serwisu może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczenia dostępności Serwisu oraz Usługi wynikający z powyższych przyczyn.

 3. Usługodawca nie jest dostawcą sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

 4. W Serwisie są wykorzystywane pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych w Serwisie plików cookies zawiera Polityka Prywatności i Polityka plików cookies.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

 6. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek Usług świadczonych drogą elektroniczną.

VI. Opłaty

 1. Z tytułu świadczenia Usługi Usługodawcy należny się wynagrodzenie ustalane w drodze indywidualnych uzgodnień, w oparciu o cennik dostępny na stronie www.questmanager.pl/cennik/ Na cenę Usługi wpływa ilość użytkowników, którzy będą korzystać z Usługi oraz koszt wsparcia serwisowego, które będzie konieczne do wykonania Usługi.

 2. Każdorazowo Klient, przed zawarciem Umowy, informowany jest o kosztach wybranej przez niego wersji Usługi.

 3. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę po zaksięgowaniu przez niego pełnego wynagrodzenia za wybrany pakiet. W przypadku zaksięgowania płatności za kolejny okres w okresie korzystania z Usługi wykupiony pakiet zostaje uaktywniony bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty. Niewykorzystana część dotychczasowego pakietu zostaje ponownie uaktywniona bezpośrednio po wyczerpaniu tak opłaconego pakietu.

 4. Usługa dostępna jest także w 14-dniowej nieodpłatnej wersji próbnej na zasadach opisanych na stronie questmanager.pl

 5. Płatność za korzystanie z Usług odbywa się przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze lub gotówką.

 6. W przypadku niezawinionego przez Klienta braku dostępu do usługi, przekraczającego czas niezbędny do konserwacji systemu Usługodawca zobowiązuje się przedłużyć dostęp do Usługi adekwatnie za każdy dzień niedostępności Usługi.

VII. Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę w sposób zgodny z Umową oraz z opisem znajdującym się na stronie www.questmanager.pl.

 2. Usługodawca odpowiada za zgodność Usługi z Umową, stosownie do obowiązujących przepisów, w tym do Rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

 3. W przypadku nieprawidłowego świadczenia Usługi Klient jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (email) na adres Usługodawcy wskazany w Rozdziale II ust. 3 Regulaminu.

 4. Reklamacja powinna obejmować:

  • dokładne oznaczenie Klienta,

  • możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi,

  • termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania,

  • ewentualne wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji.

 5. W przypadku gdyby Usługodawca uznał informacje udzielone przez Klienta za niewystarczające – zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z nim w celu możliwie najszybszej i skutecznej realizacji reklamacji.

 6. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Usługodawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

 7. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji Klient informowany jest poprzez wiadomość email.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą tylko Konsumentów, którzy zawarli na odległość umowę dotyczącą korzystania z Usług. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy o prawach konsumenta. W ramach Usług objętych niniejszym Regulaminem kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę na adres zawarty w Rozdziale II ust. 3 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie www.questmanager.pl/kontakt/ . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

 1. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Usługodawca ma obowiązek świadczyć usługę wolną od wad.
 3. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Usługodawcy. W szczególności Konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

 4. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

 5. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.

 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem Umów jest Usługodawca, tj. JAWAIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Działkowej 12, 65-767 Zielona Góra.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.

 3. W zakresie, w jakim w ramach świadczenia Usług Usługodawca uzyskuje dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Klienta jako administratora, Klient (administrator) powierza Usługodawcy (Podmiotowi przetwarzającemu) do przetwarzania dane osobowe, zaś Usługodawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Zakres danych powierzonych danych obejmuje dane osobowe, których administratorem jest Klient zapisane w Aplikacji.

 5. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 5 powyżej jest należyte wykonanie Usług.

 6. Usługodawca oświadcza, że:

  • osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych,

  • nie zamierza przekazywać powierzonych mu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Usługodawca zobowiązuje się:

  • podejmować względem powierzonych danych wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,

  • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Klientowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, o których mowa w Rozdziale III RODO,

  • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i dostępne informacje pomagać Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,

  • w przypadku rozwiązania umowy, zależnie od decyzji Klienta, do usunięcia wszelkich powierzonych danych lub do przekazania ich Klientowi w sposób i w formacie umożliwiającym ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie do tych samych celów dla których przetwarzał je Usługodawca. Usługodawca nie usuwa danych osobowych, w zakresie, w jakim szczególne przepisy prawa nakazują ich przechowywanie oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

  • udostępniać Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiać Klientowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich. Klient jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o zamiarze przeprowadzenia audytu, o którym mowa wyżej co najmniej na 7 dni przed jego zaplanowanym terminem.

 1. Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem umowy powierzenia.

X. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.

 2. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

 3. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami rękojmia jest wyłączona.

XI. Prawa własności intelektualnej

 1. Zawartość i struktura Serwisu oraz Aplikacji są chronione prawami autorskimi.

 2. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych w Serwisie oraz w Aplikacji, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej –  przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

 3. Powielanie treści, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Serwisie lub w Aplikacji tekstów, jak również ich fragmentów lub zdjęć bez zgody Usługodawcy jest niedozwolone.

 4. Materiały opublikowane w Serwisie lub w Aplikacji mogą być kopiowane, przechowywane lub wykorzystywane wyłącznie w celu użytku osobistego (niekomercyjnego). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów, w tym zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.

 5. Kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych treści pochodzących z Serwisu lub z Aplikacji wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Przez wykorzystywanie komercyjne rozumie się przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów w całości lub w części.

 6. Ograniczenia dotyczące wykorzystywania treści zamieszczonych w Aplikacji nie dotyczą treści zapisanych tam przez Klienta.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach internetowych, do których linki mogą być zamieszczone w Serwisie, w szczególności za ich poprawność i aktualność.

XII. Tryb zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

  • zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  • nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwowe,
  • podjęcia przez Usługodawcę działań mających na celu usprawnienie działania Serwisu oraz świadczonych Usług, wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych,
  • rozpoczęcia realizacji przez Usługodawcę nowych Usług,
  • podjęcia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Klientów,
  • gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej http://www.questmanager.pl/ na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na adres stanowiący login Użytkownika.
 1. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.

 

Załącznik: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

………………………………………..

Miejscowość, data

………………………………………

Imię i nazwisko Klienta

………………………………

Adres zamieszkania

……………………………

adres e-mail

………………………………

nr telefonu

Do:

JAWAIT Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Działkowa 12, 65-767 Zielona Góra

e-mail: biuro@jawait.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia: …………………………………………………

Data zamówienia: …………………………………………………

Komentarz do odstąpienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

Podpis klienta

(jeśli oświadczenie jest wysyłane w formie papierowej)

Skip to content